Zakład Medioznastwa

Cele:
 • Rozpoznanie, prowadzenie, koordynacja i opisanie badań o polskich mediach – prasa, radio, Internet, telewizja, oraz nowe nowe media – emigracyjnych na całym świecie, z uwzględnieniem fal emigracyjnych: pokolenia „niezłomnych (od II wojny światowej oraz po jej zakończeniu), 1968, „solidarnościowej” (1981-1989), przed 2004 oraz pounijnej (od maja 2004).
 • Zbadanie zjawiska konwergencji w polskich mediach emigracyjnych.
 • Współpraca z uczonymi w kraju i na świecie oraz ich macierzystymi ośrodkami akademickimi.
 • Promocja i rozpowszechnianie wyników badań poprzez czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach, organizowanie wykładów oraz publikacje artykułów w czasopismach naukowych, a także druków zwartych.
 • Redagowanie rocznika „Zeszyty Naukowe PUNO”.
Projekty w trakcie realizacji:
 • Opracowywanie wszystkich segmentów polskich mediów w Wielkiej Brytanii – prasy, radia, Internetu.
 • Rozpoznanie i analiza prasy społeczno-kulturalnej, literackiej, artystycznej, fachowej, naukowej itd. w Wielkiej Brytanii.
 • W opracowaniu wydawniczym, przygotowywanie do druku monografii czasopisma nowej emigracji – „Nowy Czas” pt. „Nowy Czas” na początku XXI wieku autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk. Przewidywany termin zakończenia grudzień 2018 lub styczeń 2019 r.
 • W trakcie analizy prasoznawczej – opracowywanie monografii organu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – „Pamiętnika Literackiego” – autor: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk; przewidywany termin zakończenia 2019 rok.
 • Przygotowanie analizy biuletynów i innych organów prasowych Towarzystwa Polsko-Skandynawskiego (Kopenhaga) – realizacja: dr Żaneta Steffek. Przewidywany termin zakończenia 2020 rok.
Plany:
 • Objęcie badaniami medioznawczymi wszelkich przejawów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na wszystkich kontynentach, gdzie są Polacy.