Studia podyplomowe

Akademia Trenerów

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz dyplom Ośrodka Kształcenia Kadr Atena. Stanowi to potwierdzenie zdobycia umiejętności trenerskich w zakresie prowadzenia szkoleń i treningów.

Cel drugiej edycji naszych studiów w roku akademickim 2020/2021:

Studia koncentrują się na treningu umiejętności psychospołecznych, skupionych wokół problematyki pracy z grupą lub zespołem, a także rozpoznawania dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowania (w tym m.in. uwzględnianie indywidualnej sytuacji psychologicznej poszczególnych uczestników).

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w Polsce i/lub w UK.

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są głównie technikami warsztatowymi. Rozwijane są następujące kompetencje trenerskie:

  • projektowanie procesu uczenia się:

Wiedza: uczenie osób dorosłych i formy wspierania rozwoju
Umiejętności: definiowanie potrzeb szkoleniowych, wyznaczanie i ewaluacja celów
Kompetencje społeczne: rzetelność w kontraktowaniu działań rozwojowych

  • planowanie i prowadzenie szkoleń:

Wiedza: metody i techniki szkoleniowe, modele planowania doświadczeń rozwojowych
Umiejętności: projektowanie programu szkolenia, prezentowanie wiedzy prowadzenie dyskusji, organizowanie pracy w różnych metodach szkoleniowych
Kompetencje społeczne: elastyczność w prowadzeniu szkoleń, koncentracja na celach szkoleniowych

  • budowanie relacji i kierowanie grupą:

Wiedza: rozumienie zjawisk grupowych, kontrakt edukacyjny
Umiejętności: oddziaływanie na atmosferę i zaangażowanie uczestników reagowanie na trudne sytuacje szkoleniowe
Kompetencje społeczne: podejmowanie roli trenera i utrzymywanie jej granic, troska o potrzeby i warunki uczenia się uczestników

  • kompetencje specjalistyczne:

Wiedza: tematyka szkoleń i praktyczne stosowanie wiedzy
Umiejętności: selekcjonowanie treści szkolenia, projektowanie materiałów dydaktycznych
Kompetencje społeczne: troska o rzetelność prezentowanej wiedzy, otwartość na uczenie się i informację zwrotną

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe – szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy – wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów (w tym następujących elementów: zadań praktycznych, próbnej etiudy trenerskiej, wypracowanie programu szkoleniowego), test wiedzy trenerskiej, a także praktyczny sprawdzian końcowy – etiuda zaliczeniowa.

Czesne

Czesne za studia można znaleźć tutaj.