Studia podyplomowe

Interwencja Kryzysowa

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Twoje wyzwanie:

Absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. Stanowi to potwierdzenie zdobycia wiedzy oraz kompetencji w obrębie spraw dotyczących interwencji kryzysowych.

Cel naszych studiów:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego, itp.), lub też z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, itp.).

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 – 4 tygodnie. Program naszych studiów realizujemy w ciągu 180 godzin dydaktycznych. Obejmuje on zarówno wiedzę z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na psychologię konfliktów i kryzysów oraz psychoprofilaktykę. Interdyscyplinarność kształcenia wymaga specjalistów z wielu podzakresów psychologii: od psychologii zarządzania i marketingu po społeczną psychologię kliniczną.

Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, prawa.

Egzamin:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu dyplomowego (praca + prezentacja).

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.