Studia podyplomowe

Psychodietetyka

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich: dietetyków, spec. ds. żywienia człowieka, technologów żywności, psychologów, pedagogów, coachów, trenerów personalnych, instruktorów fitness, konsultantów, menadżerów, nauczycieli zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego jak również do osób, które wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w samodzielnej trosce o zachowanie pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Cel studiów:

Celem jest interdyscyplinarne przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pracy z pacjentem/klientem,/podopiecznym w zakresie wpierania go metodami diet coachingu w procesie zmian zachowań żywieniowych będących podstawą zarówno dietoprofilaktyki, jak i dietoterapii chorób cywilizacyjnych aopartą na najnowszych faktach naukowych (evidence-baseddietetics).

Perspektywy zawodowe absolwenta:

Studia dają możliwość rozpoczęcia lub poszerzenia świadczenia usług jako psychodietetyknutrition coach, diet coach w: poradnictwie dietetycznym/żywieniowym, w edukacji żywieniowej, w poradnictwie psychologicznym, w trenowaniu personalnym w siłowniach i klubach fitness.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków i pasjonatów w poszczególnych  obszarach nauki z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i/lub w UK.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w zdalnym (w czasie rzeczywistym  programie MS Teams) trybie weekendowym (soboty i niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3-4 tygodnie. W programie 180 godzin dydaktycznych studiów znajdą się zagadnienia obejmujące m.in.: żywienie różnych grup ludności, ocenę stanu odżywienia, dietoprofilaktykę i dietoterapię chorób cywilizacyjnych, psychologię zaburzeń odżywiania, psychologie motywacji, podstawy diet coachingu, metody i zasady praktyki diet coachingu oraz praktycznego zastosowania aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego zachowanie dobrostanu.

Egzamin końcowy:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest pełna opłata za czesne, obecność na zajęciach i zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, obrona pracy dyplomowej.

Dyplom ukończenia studiów

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów studenci otrzymują świadectwo dwóch uczelni:
Uniwersytetu Łódzkiego i PUNO. Świadectwo jest uznawane w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej oraz przy staraniach o awans nauczyciela polonijnego. Jest przydatne również w ubieganiu się o pracę w szkołach w Wielkiej Brytanii.
Wolni słuchacze uzyskują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Aby być przyjętym na studia, należy złożyć podanie i wymagane dokumenty. Decyzja o przyjęciu zostanie przesłana w ciągu dwóch tygodni. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.

 

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.