Studia podyplomowe

Zarządzanie Opieką nad Osobami Starszymi

UWAGA: te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować u nas niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Zajęcia są prowadzone poprzez platformę Zoom lub Teams


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Zarządzanie Opieką Nad Osobami Starszymi” adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających co najmniej tytuł licencjata, pragnących uzyskać profesjonalne kwalifikacje w zakresie zarządzania opieką nad osobami starszymi (poradnie, szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, domy pomocy społecznej itd.). Uczestnictwo w studiach pozwoli na efektywne tworzenie i zarządzanie placówkami zajmującymi się opieka nad ludźmi starszymi, zwiększy wiedzę i kwalifikacje w zakresie administracyjnym, prawnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień związanych z tworzeniem alternatywnych form opieki nad ludźmi starszymi.

Cel naszych studiów:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji zarządczych w systemach opieki już istniejących jak i nowo tworzonych zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja demograficzna, wskazuje na szybkie starzenie się społeczeństwa Europy, co staje się niezaprzeczalnie jednym z największych problemów medycznych, socjalnych i ekonomicznych w XXI wieku. W krajach Unii Europejskiej, zawody związane z organizacją, zarządzaniem i sprawowaniem bezpośredniej opieki senioralnej, są wymieniane w pierwszej dziesiątce zawodów, na których zapotrzebowanie w najbliższych latach będzie jeszcze wyraźnie rosło. Taka sytuacja stwarza rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, które sprostają tym odpowiedzialnym zadaniom.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i/lub w UK.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w trakcie 9 zjazdów realizowanych średnio co 4 tygodnie. W programie 180 godzin dydaktycznych. Ukończenie studiów, pozwoli na efektywne tworzenie i zarządzanie placówkami opieki nad osobami starszymi oraz zwiększy wiedzę i kwalifikacje w zakresie prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Absolwenci kierunku, będą przygotowani do profesjonalnego zarządzania placówkami opieki senioralnej oraz efektywnego pozyskiwania środków finansowych i odpowiedniego zarządzania nimi.

Egzamin końcowy:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest pełna opłata za czesne, obecność na zajęciach i zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, obrona pracy dyplomowej.

Dokumenty do złożenia:

Wymagania rekrutacyjne możesz sprawdzić tutaj.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.ac.uk

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Czesne

Informację o czesnym za studia można znaleźć tutaj.