Studium doktoranckie

Studium doktoranckie

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LONDYNIE

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1

  1. Regulamin Studium Doktoranckiego Polskiego Uniwersytetu im. Ignacego Jana Paderewskiego na Obczyźnie w Londynie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację kształcenia oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktorantów.
  2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
    • ustawie – należy przez to rozumieć uchwałę Senatu PUNO z dn….
    • PUNO – należy przez to rozumieć Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie jako podmiot prowadzący Studium Doktoranckie;
    • Studium Doktoranckie – należy rozumieć przez to Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie PUNO, jako zorganizowaną formę kształcenia w co najmniej dwóch dyscyplinach;
    • doktorancie – należy rozumieć przez to osobę kształcącą się w Studium Doktoranckim.

  §2

  1. Studium Doktoranckie prowadzi kształcenie w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, artystycznych i technicznych. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim. Część programu może być prowadzona w języku angielskim.
  2. Kształcenie doktorantów przez Studium przygotowuje do etapu oddania rozprawy doktorskiej na uczelni polskiej lub innego kraju.

  §3

  Program kształcenia w Studium Doktoranckim przedstawiony przez jego Dyrektora zatwierdza Senat PUNO.

  §4

  1. Pracami Studium Doktoranckiego kieruje Dyrektor powołany przez Rektora na wniosek Rady Naukowej i zatwierdzony przez Senat PUNO.
  2. Dyrektorem Studium Doktoranckiego może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy profesora lub doktora habilitowanego, posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, a także zatrudnienie na PUNO.
  3. Dyrektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Zastępców powołanych przez Rektora na wniosek Dyrektora.

  II. DYREKTOR STUDIUM DOKTORANCKIEGO

  §5

  Do zadań Dyrektora Studium Doktoranckiego należy w szczególności:

  • nadzór nad całokształtem funkcjonowania Studium Doktoranckiego, w tym prawidłowością i jakością realizacji procesu kształcenia oraz opieki naukowej i sposobem przeprowadzania oceny śródokresowej;
  • zapewnienie warunków do prowadzenia kształcenia w Studium Doktoranckim, w tym odbywaniu praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, o ile praktyki zawodowe zostały uwzględnione w programie kształcenia;
  • zapewnienie warunków do prowadzenia działalności naukowej na PUNO, obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe;
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium Doktoranckiego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych, w tym o odmowie przyjęcia do Studium Doktoranckiego, w sprawach skreślenia z listy doktorantów oraz przypadkach uregulowanych w regulaminie Studium Doktoranckiego;
  • wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych poza PUNO, w tym wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • opracowanie regulaminu Studium Doktoranckim w drodze konsultacji z Radą Naukową Studium;
  • opracowanie programu kształcenia w Studium Doktoranckiego w drodze konsultacji z Radą Naukową Studium;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • współpraca z przedstawicielem doktorantów;
  • ustalenie obsady kadrowej w ramach programu kształcenia;
  • ustalenie składu trzyosobowej komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów po czwartym semestrze programu kształcenia
  • przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności Studium Doktoranckiego, które składane jest rektorowi do 30 listopada każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok akademicki;
  • nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia.

  III. RADA NAUKOWA STUDIUM DOKTORANCKIEGO

  §6

  1. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Studium Doktoranckiego jest Rada Naukowa, wybierana z grona nauczycieli akademickich, na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia kadencji na kolejne lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały Senatu lub pisemnej rezygnacji członka.
  2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który wchodzi w jej skład.
  3. W skład Rady poza Dyrektorem wchodzi 5. przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz jeden przedstawiciel doktorantów. Delegat doktorantów wybierany jest przez doktorantów na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia kadencji na kolejne lata.
  4. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
  • opiniowanie szczegółowych zasad i konkursowego trybu rekrutacji do Studium Doktoranckiego;
  • opiniowanie regulaminu Studium Doktoranckiego;
  • opiniowanie programu kształcenia;
  • opiniowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich przy obsadzie kadrowej programu kształcenia Studium Doktoranckiego;
  • opiniowanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów w Studium Doktoranckim;
  • opiniowanie sposobu i zasad przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów w Studium Doktoranckim;
  • opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową
   doktorantów w Studium Doktoranckim;
  • opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności Studium Doktoranckim.

  IV. REKRUTACJA DO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

  §7

  1. Do Studium Doktoranckiego może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, albo równorzędny z tymi tytułami.
  2. Przyjęcie do Studium Doktoranckiego następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.

  §8

  Odmowa przyjęcia do Studium Doktoranckiego następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

  V. KSZTAŁCENIE W STUDIUM DOKTORANCKIM

  § 9

  1. Rok akademicki w Studium Doktoranckim rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  2. Osoba przyjęta do Studium Doktoranckiego nabywa prawa doktoranta z chwilą podpisania umowy o podjęcie nauki w Studium i wniesienia czesnego.
  3. Doktorant otrzymuje legitymację.

  § 10

  1. Kształcenie doktorantów trwa 8 semestrów.
  2. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

  § 11

  1. Program kształcenia zatwierdzany jest przez Radę Naukową.
  2. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany i podawany jest przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy.

  § 12
  Doktorant, w uzgodnieniu z opiekunem merytorycznym Studium lub promotorem, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

  § 13
  Doktorant odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie. Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy.

  § 14

  1. Szczegółowy zakres wymagań z danego przedmiotu, w tym warunki zaliczenia przedmiotu, ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia i podaje doktorantom do wiadomości na początku zajęć.
  2. Przy zaliczeniach na ocenę i egzaminach, stosuje się następującą skalę ocen
  • bardzo dobry – 5,0
  • dobry plus – 4,5
  • dobry – 4,0
  • dostateczny plus – 3,5
  • dostateczny – 3,0
  • niedostateczny – 2,0

        3. Przy zaliczeniu bez oceny

  • zaliczone – zal.
  • niezaliczone – nzal.

        4. Zaliczenia na ocenę i zaliczenia bez oceny wpisywane są do indeksu doktoranta.

  § 15
  1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.

  2. Do 30 czerwca każdego okresu rozliczeniowego doktorant przedkłada Dyrektorowi Studium Doktoranckiego:

  • indeks z wpisami wymaganymi przez program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy;
  • roczne sprawozdanie doktoranta, zawierające informację dotyczącą:
   a)   działalności naukowej, obejmującą stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania oraz publikacje,
   b).  realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu,
  • W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Studium Doktoranckiego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 15 września danego roku.
  • W oparciu o zebraną dokumentację Dyrektor Studium Doktoranckiego podejmuje decyzję o zaliczeniu okresu rozliczeniowego do 30 września danego roku.
  • Dyrektor Studium Doktoranckiego, na uzasadniony wniosek doktoranta, może podjąć decyzję o warunkowym zaliczeniu okresu rozliczeniowego, przenosząc niektóre obowiązki na następny rok akademicki. Wniosek winien być poparty przez opiekuna merytorycznego/promotora.

  § 16

  1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Studium Doktoranckiego prowadzona jest w zakresie:

  • procesu rekrutacji do Studium Doktoranckiego;
  • przebiegu kształcenia doktoranta w Studium Doktoranckim;

  2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej i elektronicznej.
  3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest:
  1) teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się:a)  dokumenty wymagane od kandydata, stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie do Studium Doktoranckiego;
  b)  kwestionariusz osobowy;
  c)  informację o wpisaniu na listę doktorantów Studium;
  d)  karty okresowych osiągnięć;
  e)  Indywidualny plan badawczy;
  g)  indywidualne decyzje Dyrektora, dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta w Studium Doktoranckim;
  h) roczne sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej, realizacji indywidualnego planu badawczego wraz z opiniami opiekunów/promotorów oraz realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu.

   

  2) protokoły zaliczeniowe, przechowywane w osobnej teczce zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów na danym roku kształcenia w Studium Doktoranckim.
  4. Dokumentacja z działalności Dyrektora zawiera w szczególności:
  1) sprawozdania z działalności Studium Doktoranckiego;
  2) akty wydawane przez Dyrektora, w tym instrukcje.
  5. Czesne kształcenia w Studium Doktoranckim są ustalane przez Kwesturę PUNO na dany cykl akademicki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komisji Finansowej.

   

  VI. OCENA ŚRÓDOKRESOWA W STUDIUM DOKTORANCKIM

  § 17

  1. Ocena śródokresowa jest prowadzona po czwartym semestrze.
  2. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego przez doktoranta, w szczególności terminowość i jakość wykonania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
  3. Doktorant dołącza opinie opiekunów merytorycznych/ promotorów o zaawansowaniu prac nad rozprawą doktorską.
  4. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
  5. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
  6. Od wyniku oceny śródokresowej doktorantowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Studium Doktoranckiego.
  7. Termin na wniesienie odwołania wraz z uzasadnieniem wynosi 7 dni od dnia udostępnienia wyników oceny.

  § 18

  1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ds. oceny śródokresowej doktorantów, zwana dalej komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
  2. Promotor nie może być członkiem komisji.

  VII. INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY DOKTORANTA

  § 19

  Indywidualny plan badawczy, sporządzany jest przez doktoranta i opiekuna merytorycznego/promotora określa w szczególności:

  • harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej w tym termin jej złożenia;
  • harmonogram realizacji programu kształcenia;
  • termin oddania do druku co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo akademickie, albo rozdział w takiej monografii;
  • obowiązek czynnego uczestniczenia w konferencji naukowej – krajowej lub międzynarodowej;
  • obowiązek przygotowania i złożenia wniosku grantowego;
  • fakultatywnie udział we współorganizowaniu konferencji naukowej krajowej lub zagranicznej;
  • fakultatywnie odbycie co najmniej trzymiesięcznego staży naukowego na zagranicznej uczelni.

  VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

  § 20
  Przedstawiciele doktorantów uczestniczą w posiedzeniach senatu PUNO z prawem głosu w liczbie określonej przez Statut PUNO.

  § 21
  Doktorant ma prawo do:

  • zdobywania wiedzy w wybranym obszarze nauki, rozwijania własnych zainteresowań naukowych;
  • opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez PUNO;
  • przedłużenia kształcenia w Studium Doktoranckim na zasadach określonych w Regulaminie;
  • uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramem przygotowania pracy doktorskiej, korzystając ze środków grantowych.
  • korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń PUNO oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni;
  • zrzeszania się w Kole Naukowym Studentów i Absolwentów PUNO.

  § 22

  1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim do rodzaju niepełnosprawności.
  2. Do doktorantów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:

  • niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
  • przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza dokumentacja medyczna;
  • czasowo niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna.

  § 23

  1. Do obowiązków doktoranta należy:

  • przestrzegania postanowień Statutu PUNO i niniejszego Regulaminu;
  • sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
  • postępowania zgodnie z kodeksem etyki;
  • aktywnego udziału w zajęciach wnikających z programu kształcenia;
  • odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie, o ile praktyki zawodowe zostały uwzględnione w programie kształcenia;
  • składania sprawozdania rocznego wraz z opinią opiekuna merytorycznego/ promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym.
  • składania oświadczenia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska;
  • posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – https://orcid.org/;
  • sprawozdawania osiągnięć naukowych, które powstały w związku z odbywaniem kształcenia w Studium Doktoranckim na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  • powiadomienia Dyrektora Studium Doktoranckiego o zmianie swoich danych osobowych.

   

  IX. PRZERWY, URLOPY I ZASADY PRZEDŁUŻENIA STUDIÓW

  § 24

  Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

  § 25
  1. Dyrektor Studium Doktoranckiego zawiesza, na wniosek doktoranta, kształcenie w Studium na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

  2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Studium Doktoranckiego może przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

  • czasowej niezdolności do odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim spowodowanej chorobą;
  • konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  • konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

  posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  – łącznie nie dłużej niż o rok.

  3. Dyrektor Studium Doktoranckiego, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii /opiekuna merytorycznego/promotora, może przedłużyć okres odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach indywidualnego planu badawczego, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

  X. UKOŃCZENIE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

  § 26

  Kształcenie doktoranta kończy się zaliczeniem programu kształcenia w Studium Doktoranckim oraz otrzymaniem Zaświadczenia o przebiegu Studium Doktoranckiego.

  XI. SKREŚLENIA Z LISTY DOKTORANTÓW

  § 27

  1. Doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w przypadku:

   • negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
   • niezłożenia w terminie w indywidualnego planu badawczego;
   • rezygnacji z kształcenia;
   • braku opłacania czesnego.

  2. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

  § 28
  Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Studium Doktoranckim, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia w Studium Doktoranckim.

  XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTA

  § 29

  1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w PUNO oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, uczestnik kształcenia w Studium Doktoranckim ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
  2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja Dyscyplinarna PUNO

  XIII. PRZEPIS KOŃCOWY

  § 30

  Regulamin wchodzi w życie w roku akademickim 2020/2021.