Multimodalne aspekty nauczania języka i kultury polskiej

Language conference

Program konferencji

O konferencji

Potrzeba podjęcia rozważań nad multimodalnymi aspektami nauczania wyrasta z osiągnięć współczesnej nauki, zakresu i tempa przemian cywilizacyjnych, a także wynikających z nich wymagań stawianych względem jednostek oraz społeczeństw. Multimodalność, czyli współistnienie i współoddziaływanie różnych systemów znaków, takich jak język, obraz czy dźwięk, które dzieląc tę samą płaszczyznę, tworzą spójny pod względem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym komunikat jest niezwykle istotne w procesach poznawczych człowieka.
W czasach, kiedy miliony ludzi każdego dnia posługują się językiem innym niż ojczysty, jako ośrodek kształcący między innymi nauczycieli, lingwistów i psychologów, proponujemy międzynarodową konferencję poświęconą multimodalnym aspektom nauczania języka i kultury polskiej, tak aby nasze naukowe spotkanie przyniosło pogłębioną analizę problemowego zjawiska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej nauczycieli, lektorów oraz badaczy zajmujących się opisywaną problematyką. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyników najnowszych badań naukowych. Nasze naukowe spotkanie z pewnością przyniesie nowe rozwiązania w wykorzystaniu mulitimodalnych aspektów nauczania języka i kultury polskiej.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną w 2023 roku

Terminarz

Rozpoczęcie rejestracji (czynnej i biernej)

od 25 lutego 2022 roku

Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, plakaty)

do 20 kwietnia 2022 roku

Zgłoszenie biernego udziału

do 10 maja 2022 roku

Akceptacja referatów i plakatów 

do 10 maja 2022 roku

Opłata konferencyjna

do 20 kwietnia 2022 roku

Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji

do 15 maja 2022 roku

Konferencja

 22 maja 2022 roku

Miejsce

online

Komitet naukowy

 • Prof. Grażyna Czubińska Polish University Abroad London, Wielka Brytania
 • Prof. Beata Grochala, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Prof. Danuta Kowalska,  Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Prof. Joanna Michlic, UCL School of Slavonic and East European Studies, SSEES
 • Prof. Ewa Lewandowska- Tarasiuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Prof. Edyta Pałuszyńska, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Prof. Agata Roćko, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska
 • Dr Mateusz Gaze, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr Justyna Gorzkowicz, Polish University Abroad London, Wielka Brytania

Komitet organizacyjny

 • Zakład Naucznia Języka i Kultury Polskiej PUNO London, Wielka Brytania:
 • Prof. Grażyna Czubińska
 • Prof. Edyta Pałuszyńska
 • Mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska
 • Mgr Agnieszka Gapińska
 • Mgr Woletta Hass-Lipińska
 • Mgr Halina Stochnioł
 • Mgr Renata Rams
 • Mgr Edyta Nowosielska
 • Mgr Adrian Ligęza
 • Mgr Małgorzata Witkowska

Współpraca

 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Język konferencji

Polski

Opłaty

Dla referenta:                                              £45
Dla doktorantów:                                        £25

Dla uczestnika biernego konferencji:      £10

Dokumenty

ZGŁOSZENIA BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Zgłoszenia biernego udziału w konferencji  przyjmujemy najpóźniej do dnia 10 maja 2022 roku, link:https://forms.office.com/r/z8zeb3VzJe

ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Zgłoszenia wystąpień w formie elektronicznej, link: https://forms.office.com/r/z8zeb3VzJe  najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 roku.

 • Abstrakt referatu/posteru w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów do 20 kwietnia 2022 roku
 • Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie konferencji. Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.
 • Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.
 • Referaty przewidywane są na 20 minut,(w zależności od liczby wystąpień
  w sesji).

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dostępny tutaj 

 

Warunki uczestnictwa

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

 1. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA:
  do dnia 20 kwietnia 2022 roku link do formularza:  https://forms.office.com/r/z8zeb3VzJe
 2. Lub PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA BIERNEGO UCZESTNICTWA:
  do dnia 10 maja 2022 roku link do formularza: https://forms.office.com/r/z8zeb3VzJe
 3. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ do dnia 20 kwietnia 2022 roku na konto organizatora:

Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder: Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

w tytule przelewu podając: Konferencja Multimodalne aspekty Imię i Nazwisko uczestnika konferencji.

 

Po konferencji przewiduje się publikację artykułów w recenzowanej monografii naukowej w londyńskim wydawnictwie akademickim PUNO Press (umieszczonym na polskiej liście MEiN oraz MNiSW, POZIOM I − 80 punktów).

INFORMACJE I INNE UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
 • Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.