PUNO PRESS

Procedura wydawnicza i recenzowanie

W celu publikacji monografii naukowej / pod redakcją naukową lub podręcznika akademickiego w Wydawnictwie autor/rzy składają pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Komitetu Naukowo-Redakcyjnego.

  1. Komitet Naukowo-Redakcyjny, zwykle większością głosów, podejmuje decyzję o rezerwacji numeru ISBN, będącego w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego/ych autora/ów.
  2. Wydawnictwo publikuje teksty, które uzyskały 2 pozytywne recenzje. Wyjątek mogą stanowić materiały dydaktyczne. Proces recenzyjny jest poufny, z wykluczeniem konfliktu interesów, uwzględniający dyrektywy RODO.

  3. W przypadku monografii naukowych wieloautorskich, którym przypisano redaktora naukowego, recenzja może odnosić się do całości zbioru.

  4. Na podstawie pozytywnych recenzji Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o publikacji tekstu w Wydawnictwie.

  5. Wydawnictwo nie ponosi kosztów związanych z recenzją, składem i łamaniem tekstu, korektą językową, drukiem i dystrybucją wydawanych publikacji, w chwili gdy autor nie jest związany z PUNO, nie jest pracownikiem uczelni ani jej doktorantem. Działania te pozostają w gestii autora/ów. Wydawnictwo zastrzega sobie także możliwość odmówienia druku parcownikom i doktorantom PUNO w chwili, gdy budżet Wydawnictwa będzie niewystarczający. 

  6. Wydawnictwo nie płaci honorarium autorskiego.

  7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości składu tekstu lub opracowań graficznych oraz występowania błędów w tekście.

  8. Autor/rzy, publikując w Wydawnictwie, otrzymują 5 egzemplarzy autorskich (w przypadku autorów spoza Uczelni) lub 1 egzemplarz wydanej publikacji (w przypadku pracowników i doktorantów PUNO). Wydawnictwo zobowiązuje się wysłać egzemplarze obowiązkowe do bibliotek, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.