PUNO PRESS

PUNO Press – Regulamin

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.

Wydawnictwo akademickie „PUNO Press”, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, zwane dalej Wydawnictwem, jest dwujęzyczne, powstało w 2016 r. celem upowszechniania dorobku naukowego badaczy polsko- i anglojęzycznych. Jego głównym zadaniem jest tworzenie stałej bazy wydawniczej dla „Zeszytów Naukowych PUNO” oraz zapisów dorobku konferencyjnego Uczelni w ramach „Zeszytów” lub oddzielnych publikacji książkowych. Publikuje w obrębie trzech głównych profili dziedzinowych: humanistycznego, nauk o kulturze i sztuce oraz społecznych.

2.

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe, podręczniki oraz poradniki akademickie zarówno jedno-, jak i wieloautorskie, w przypadku gdy przejdą one pomyślnie procedurę wydawniczą oraz poddane zostaną recenzji naukowej z uwzględnieniem Zasad etyki publikacji (zgodnej z Committee on Publication Ethics), obowiązującej w PUNO Press. 

3.

W przypadku publikacji wieloautorskiej, a gdy wśród autorów znajduje się co najmniej jeden pracownik lub doktorant PUNO, Wydawnictwo gotowe jest w porozumieniu z autorem powołać redaktora naukowego. Jego kompetencje akademickie powinny odpowiadać danej dziedzinie, z której zgłaszana jest publikacja.

4.

W składzie redakcyjnym publikacji wieloautorskiej powinien się znaleźć pracownik PUNO.

5.

Organami Wydawnictwa są Komitet Naukowo-Redakcyjny oraz Rada Redakcyjna. Pracami Wydawnictwa kieruje Komitet Naukowo-Redakcyjny, który po otrzymaniu pisemnego wniosku od autor/ów poddaje go głosowaniu i po uzyskaniu pozytywnej opinii większości głosów, przekazuje do ustalenia dalszych procedur wydawniczych. Komitet Naukowo-Redakcyjny wraz z Radą Redakcyjną sprawują nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów i formułowanie rekomendacji dotyczących przyjęcia manuskryptów do publikacji.

6.

Komitet Naukowo-Redakcyjny wraz z Radą Redakcyjną działają kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE O RZETELNOŚCI WYDAWNICZEJ

1.

Wydawnictwo uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, itd).

2.

W ramach rzetelności wydawniczej, wzorem najlepszych uczelni brytyjskich takich, jak University of Cambridge, który działa w zgodzie z informatycznymi rozwiązaniami proponowanymi przez Turnitin, Wydawnictwo PUNO Press wykorzytuje program antyplagiatowy Oxico (link).