PUNO PRESS

Dla autorów

Materiały przeznaczone do druku prosimy dostarczać w postaci elektronicznej (na płycie CD na adres Wydawnictwa lub za pomocą poczty elektronicznej). Teksty należy przygotować w programie MS Word, przy zastosowaniu kroju czcionki Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza. W przypadku czasopisma: objętość: artykuł nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami (licząc tekst główny i przypisy), czyli ok. 12 stron) wraz z tabelami i ilustracjami; rozprawa nie może przekraczać 40 tys. znaków (jw.) wraz z tabelami i ilustracjami. Do tekstu należy dołączyć adres/y zamieszkania, adres/y mailowy /i telefon/y kontaktowy/e autora/ów artykułu.

Wydawnictwo przyjmuje artykuły oryginalne. Nadesłane artykuły oraz monografie naukowe podlegają podwójnej recenzji (jednej wewnętrznej oraz jednej zewnętrznej). Korektę autorską należy odesłać do Wydawnictwa w ciągu 7 dni. Pełne zestawienie wytycznych w pliku do pobrania [pobierz plik]